Spoločnosť STAVOMAT, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

 1. Pre potreby týchto zásad o ochrane  sa osobnými údajmi rozumejú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa.
 2. STAVOMAT,s.r.o., Košice ako prevádzkovateľ stránky www.stavomat.com a zároveň ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním jej osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá dopytuje prevádzkovateľa za účelom získania informácie, nákupu  tovaru a služby.
 4. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZnOOÚ“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
 5. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely: plnenia zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, prípadne iného záväzku, poskytovanie služieb, nákup tovaru. Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu, na účely splnenia marketingovej akcie, jej vyhodnotenie a ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď., dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.).
 6. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa; marketingové a obchodné ponuky služieb, tovarov prevádzkovateľa: plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov, individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe; prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;zasielanie obchodných informácii tretími stranami: ide o zasielanie obchodných oznámení ďalšími správcami, ktorým boli osobné údaje dotknutej osoby odovzdané na základe súhlasu dotknutej osoby a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov; zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom; Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky a je nutný výslovný súhlas dotknutej osoby.
 7. Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu prevádzkovateľa.
 8. Dotknutá osoba je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 9. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje dotknutej osoby tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie noviniek/obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka,  vybavovanie reklamácií.
 11. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 12. O osobných údajoch dotknutej osoby vedie prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich prevádzkovateľ získal.
 13. V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania osobných údajov vás, ako dotknutej osoby, máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na adresu poverenej osoby: stavomat@stavomat.com.
 14. Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou osobných údajov právo na prístup k údajom (článok 15 Nariadenia), právo na opravu poskytnutých údajov (článok 16 Nariadenia), právo na vymazanie (článok 17 Nariadenia), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia),právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia), právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 Nariadenia) a právo napadnúť rozhodnutie prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu stanovisko dotknutej osoby a žiadať od prevádzkovateľa preskúmanie takéhoto rozhodnutia s ľudských zásahom (článok 22 Nariadenia). Na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.
 15. Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Prehľad dozorných orgánov v rámci EÚ je dostupný na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
 16. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby súhlas so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený.  
 17. Zásady ochrany osobných údajov vypracoval prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.
 18. Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje Zásady ochrany osobných údajov, pričom platí vždy aktuálna verzia týchto zásad. Aktuálna verzia je vždy zverejnená na stránke prevádzkovateľa. Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.