Spoločnosť STAVOMAT, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Časté otázky

PCI Multitop® FC je sanačný prostriedok na čistenie plôch napadnutých mikroorganizmami, ktorého aktívne látky účinne chránia fasádu pred rastom a šírením mikroorganizmov. Produkt využíva najmodernejšiu technológiu zapuzdrenia aktívnych látok v mikrokapsuliach, čo zabraňuje masívnemu vymývaniu účinných zložiek a súčasne dochádza k veľmi pozvoľnému uvoľňovaniu biocídnych látok. Vyspelá technológia zapuzdrenia biocídov v mikrokapsulách teda vedie k výraznému predĺženiu odolnosti fasády proti biotickému napadnutiu a zároveň významne prispieva k zníženiu znečistenia životného prostredia.
Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu si môžete podať prostredníctvom online formulára zverejneného na www.obnovdom.sk. Overte si, či spĺňate podmienky oprávnenosti a ste oprávneným žiadateľom o príspevok. Ubezpečte sa, že máte požadovanú dokumentáciu a poraďte sa s odborníkmi. Vaše zateplenie Vám radi zrealizujeme.
Možnosť požiadať o príspevok na obnovu rodinného domu majú dve skupiny žiadateľov, a to podľa presne určených podmienok.  

Štandardná skupina žiadateľov

 • Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 60 % (príspevok).
 • Ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 - 60 %, výška pomoci môže byť maximálne 14 tisíc EUR.
 • Ak po obnove dosiahnete úsporu energií nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina žiadateľov

 • Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 95 %, ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 %.
 • Maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií 30 % dosiahne 18 tisíc EUR.

Energetická náročnosť bytového fondu na Slovensku je náročná. Z nezávislých pozorovaní sa ukazuje, že slovenská domácnosť spotrebuje na vykurovanie v priemere 60% z celkového mmnožstva energie. Zvyšných 40% sa použije na prípravu teplej úžitkovej vody a inú spotrebu.  Na spotrebu tepla majú najväčší vplyv tepelné straty, ktoré sa dajú pozorovať najmä cez obvodové konštrukcie.

Tepelné straty sa nedajú úplne vylúčiť, ale účinne eliminovať vhodne zvoleným zatepľovacím systémom a tým znížiť energetickú náročnosť o 25% až 40%.  Zatepľovacie systémy zabezpečujú veľmi efektívny spôsob ako ekonomicky a funkčne zlepšiť tepelnoizolačnú funkčnosť obvodových plášťov. V kombinácii s kvalitnými výplňovými konštrukciami a pri správne zvolenom systéme vykurovania a vetrania sa dá znížiť energetická náročnosť novostavieb a rekonštruovaných budov na hodnotu blížiacu sa k nule.

Systém MultiTherm s európskym technickým osvedčením ETA  plní funkciu počas celého roka. V zimných mesiacoch chráni obvodovú konštrukciu pred nepriaznivými zmrazovacími a rozmrazovacími procesmi a vytvára tepelnoizolačnú vrstvu medzi exteriérom a interiérom. V lete chráni konštrukciu pred prehriatím a tak spríjemňuje vnútornú klímu, môžene hovoriť o tzv. pasívnej klimatizácii.

Povrchová teplota v interiéri môže pri nezateplenom murive klesnúť pod kritickú hranicu. Pri nižšej povrchovej teplote a vyššej vlhkosti vzniká živná pôda pre rôzne druhy mikroorganizmov , rôzne alergie a pľúcne ochorenia. Po zateplení sa zvýši vnútorná povrchová teplota obvodovej steny a tým sa obmedzia podmienky na rast plesní a húb.    

Tepelnoizolačný systém MultiTherm je kontaktný zatepľovací systém, realizovaný z vonkajšej strany konštrukcie a je určený na dodatočné zateplenie fasád existujúcich objektov alebo novostavieb. Z hľadiska požiarnej odolnosti je pri použití tepelnej izolácie z polystyrénu výškovo obmedzený. Pri použití tepelnej izolácie z minerálnej vlnyje výška použitia bez obmedzenia. Všetky zatepľovacie systémy majú európske technické osvedčenie ETA a spĺňajú všetky vlastnosti stanovené harmonizovanými normami EU.

V Slovenskej republike platí od 1.1.2006 zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budov zlepšením tepelnej ochrany, vykurovania, vetrania a chladenia vo vzťahu ku klimatickým a miestnym podmienkam, prípravy teplej vody a osvetlenia. Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov sa vykonáva jednotne stanovenou metodikou. Energetická certifikácia je podľa uvedeného zákona povinná pre nové a významne obnovované budovy kolaudované po 1.1.2008 a tiež predávané a prenajímané budovy od 1.1.2008. So znížením spotreby energie úzko súvisí aj znižovanie emisií škodlivých látok do ovzdušia a s tým spojené znižovanie skleníkového efektu. Na celkovej produkcii CO2 do ovzdušia sa zo 40 % podieľajú práve obytné budovy. Zateplenie úzko súvisí so znižovaním emisií do ovzdušia. Pokiaľ je objekt kvalitne zateplený, má menšie tepelné straty a tým menšiu potrebu tepla na vykurovanie. Tak sa stáva objekt ekologicky a ekonomicky efektívnejší.

Vvysoké tepelné straty, nízky tepelný odpor, vyšší súčiniteľ prechodu tepla, tepelné mosty, riziko vzniku plesní a kondenzácie vodnej pary, vysoké náklady na vykurovanie, hrozia poruchy muriva vplyvom počasia hlavne v zimných mesiacoch, zatekanie cez trhliny, minimálna tepelná pohoda.

Nízke tepelné straty, nižšie náklady na vykurovanie (cca o 40 %), ochránené murivo pred vplyvom počasia,odstraneie zatekania medzi panelmi a trhlinami v obvodových plášťoch bytových domov, vysoká tepelná pohoda, zvýšenie povrchovej teploty konštrukcie - zníženie rizika vzniku plesní, ochrana pred hlukom, odstránenie tepelných mostov, vyššia akumulačná schopnosť muriva, nový a príťažlivejší vzhľad fasády, oživenie bytových zón, zníženie produkcie CO2 do ovzdušia, predĺženie životnosti objektu

Je súbor materiálov, ktorých skladba a parametre sú maximálne zladené tak, aby tvorili dokonalý funčný celok.  Ako funkčný celok sú skúšané,

Je súbor materiálov, ktorých skladba a parametre sú maximálne zladené tak, aby tvorili dokonalý funčný celok.  Ako funkčný celok sú skúšané a certifikované technickým a skúšobným ústavom stavebným. Neoddeliteľnou súčasťou je záväzný technologický predpis alebo smernica obsahujúca popis systému, postup montáže, riešenie detailov.

Základné požiadavky na ETICS podľa ETAG č.004 sú mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, zdravie a životné prostredie, prevádzková bezpečnosť, ochrana proti hluku, úspory energie a akumulácie tepla.

Je súbor materiálov rôznych značiek a výrobcov, kde jednotlivé materiály bývajú rôzne a môžu mať aj nezlučiteľné parametre. Napriek certifikátu jednotlivých komponentov nie je záruka funkčnosti systému, hrozí riziko porúch, systém je bez záruky.

Je lepšie zateplenie z interiéru alebo z exteriéru? Obe zateplenia majú svoje výhody aj nevýhody.

Exteriér: V každom prípade platí: pokiaľ je to možné je najefektívnejšie zateplenie z exteriéru!

Interér: Zateplenie z interiéru sa odporúča len v krajných medziach a na stavbách, kde zateplenie z exteriéru nie je možné!

Výhody zateplenia zo strany interiéru:

 • Možnosť zvoliť akúkoľvek tepelnú izoláciu bez obmedzenia.
 • Nie sme ovplyvnení počasím.
 • Nenarušíme vzhľad fasády – historické budovy.
 • Nemusíme si zateplenie nechať schvaľovať všetkým vlastníkom.

Nevýhody zateplenia zo strany interiéru:

 • Strácame akumuláciu tepla v stenách (priestor sa rýchlo vykúri ale aj vychladne).
 • Neodstránime všetky tepelné mosty (strop, votknuté nostné a nenostné steny do obvodovej steny).
 • Zmenšujeme si obytný priestor.
 • Obmedzíme využívanie vnútorného priestoru počas prestavby.
 • Nostná konštrukcia sa viac namáha počas roka.
 • Pokiaľ sa zateplenie nesprávne navrhne je tu riziko vzniku plesní a húb za izolantom.
 • Pri správnom použití parozábrany je potrebné zhotoviť rošt do ktorého sa vkladá izolant a na ktorý sa pripevní parozábrana a stavebné doskové materiály s povrchovou úpravou.

Príliš sýty farebný odtieň môže spôsobiť trhliny! Pri výbere farebného odtieňa treba venovať pozornosť jeho sýtosti a miestu použitia. Fasády absorbujú, resp. odrážajú slnečné žiarenie a dochádza k ich prehrievaniu.Tepelná izolácia systému oddeľuje vrchné vrstvy, ktoré majú hrúbku docca 9 mm od nosnej akumulačnej konštrukcie a znemožňuje ich ochladzovanie.Z uvedeného vyplýva  nebezpečenstvo šokových zaťažení najmä v letných mesiacoch, kedy je povrchová úprava prehriata a príde k prudkému ochladeniu dažďom. Pokiaľ sa fasáda prudko ochladí,vznikne v povrchových vrstvách pnutie,ktoré musí prenášať omietka a základná vrstva s armovacou tkaninou. Pri veľmi veľkom pnutí nemusí omietka spoločne so základnou vrstvou preniesť toto zaťaženie a hrozí riziko vzniku mikrotrhlín až viditeľných trhlín. Už mikrotrhliny sú nepríjemnou záležitosťou,ktorá spúšťa degradáciu v zime aj v lete. Umožňuje vnikanie vody do systému, ktorá začne rozrušovať základnú vrstvu a v zime pri zamrznutí a zväčšení objemu môže narušiť celistvosť systému. V týchto prípadoch je žiaduce, aby sa omietky neprehrievali na vysoké teploty. Túto skutočnosť vieme ovplyvniť výberom  svetlejších farebných odtieňov s vyššou odrazivosťou svetla, ktorú udáva index HBW.

Odraz svetla (HBW) je stavebno-fyzikálna veličina meraná v %. Vyjadruje stupeň jasu a reflexnú schopnosť farebného odtieňa. 0 % zodpovedá čiernej farbe a 100 % bielej farbe. Indexy sú uvedené vo vzorkovníku BASF Color Sensation pri každom odtieni a slúžia ako pomôcka. Z praktického hľadiska sa odporúča hodnota HBW indexu vyššia ako 30. Pri vyšších hodnotách je nižšia pravdepodobnosť
vzniku mikrotrhlín a tým aj menšia  pravdepodobnosť rozrušovania povrchovej vrstvy. Rovnaký princíp treba použiť aj pri výbere fasádnej farby určenej na kontaktný zatepľovací systém. Správnou voľbou farebného odtieňa dokážeme zabezpečiť bezproblémové užívanie kontaktných zatepľovacích systémov na mnoho rokov.