Spoločnosť STAVOMAT, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Stavebný dozor

 • spolupráca s technickým dozorom investora
 • oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj  s obsahom vydaných stavebných povolení, s projektom pre realizáciu stavby,  prípadne s vybratými časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude realizované stavebné dielo,
 • kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
 • bezodkladné informovanie stavebníka/Mandanta o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prac,
 • kontrola vecnej správnosti a úplnosti podkladov a  dokladov predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela
 • kontrola tých častí stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
 • spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabepečovaná zhotoviteľom stavby,
 • organizovanie a vedenie operativnych porád vedenia stavby/kontrolný deň stavby
 • vypracovanie mesačných hodnotiacich správ o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať:
 • sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov,
 • vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 • sledovanie vedenia stavebního denníka v súlade so Stavebným zákonom a  podmienkami zmluvy,
 • spolupráca so  zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
 • kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a dohodnutých podmienok stanovených stavebníkom/Mandantom a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie majetkových sankcií,
 • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
 • v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,
 • kontrola stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby,
 • organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavebného diela alebo  jeho samostatnej funkčnej časti  a stavebníkom/Mandantom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí,
 • kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudacii  dokončenej stavby (najmä podľa prílohy č. 14 Sadzobníka UNIKA, vydanie r. 2010),
 • kontrola odstránenia zjavných nedostatkov a nedorobkov, uvedených v zápisoch o odovzdaní a a prevzatí stavby alebo jej časti,  kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
 • účasť na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej funkčnej časti stavby,
 • kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby.